Tiền thưởng

1. Tiền thưởng giới thiệu

Nếu giới thiệu được một thành viên đăng ký bạn sẽ được trả “tiền thưởng giới thiệu” là 50.000 điểm (50 USD)

Đóng góp để chia sẻ: Ngoài mã chính, mã được tạo ra mỗi tháng sẽ trả 50% cho người dùng và 50% sẽ được ghi là điểm quyên góp (GP) để quyên góp.

Thanh toán mã chính sẽ được trả cho bạn 100%.

4. Tiền thưởng đòn bẩy

Khi bạn giới thiệu một người,

Trong khi thành viên (Mã) hoàn thành cấp 20, 500 điểm sẽ được trao từ mỗi mã dưới dạng Phần thưởng phù hợp. Ngoài ra, mã mới của bạn được tạo hàng tháng sẽ là mã giới thiệu của bạn. Ngoài ra, mỗi và mọi mã đều được duy trì hàng tháng, do đó "phần thưởng phù hợp" được tạo ra hàng tháng. Do đó, bạn sẽ nhận được "phần thưởng phù hợp" từ 500 điểm đến 1.000.000.000 điểm (1.000.000 đô la) cho đến khi hoàn thành cấp 20 trong một mã giới thiệu.

 

Ví dụ:

Giả sử bạn giới thiệu 5 người và tất cả 5 mã được tạo mỗi tháng đều hoàn thành 20 cấp độ. Bạn sẽ chỉ nhận được 10 mã X 1.000.000.000 = 10.000.000.000 điểm (10.000.000 đô la) chỉ dưới dạng phần thưởng phù hợp với trò chơi.

SUCCESS 365 Founding Incubator

365founding@gmail.com  All lights reserved

  • 텔레그램_01
  • Skype_logo
  • emochat